„Wspólnoty mieszkaniowe małe i duże – zarząd po zmianie prawa i według najnowszego orzecznictwa”

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska

TERMIN: 4 września 2019 r., 09:30 – 16:00

MIEJSCE: Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34, Warszawa, Praga-Południe

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wspólnota mieszkaniowa jako osoba ustawowa w świetle prawa i orzecznictwa

2. Zasady działania „dużej wspólnoty mieszkaniowej” po zmianie prawa – prawo, orzecznictwo, praktyka

2.1. Podstawa prawna

2.2. Organizacja i zarząd własny

2.3. Zarząd powierzony w trybie art. 18 ust. 1 UWL i zmiana sposobu zarządu

2.4. Czy do działania wspólnoty mają zastosowanie także inne przepisy prawa, w tym kodeksu cywilnego

3. Działanie „małej wspólnoty mieszkaniowej” po rewolucyjnej zmianie w ustawie o własności lokali oraz przełom w orzecznictwie dot. funkcjonowania małych wspólnot. Prawo, orzecznictwo, praktyka

3.1. Podstawa prawna działania

3.2. Organizacja i zarząd własny

3.3. Zarząd powierzony w trybie art. 18 ust. 1 UWL i zmiana sposobu zarządu

3.4. Podejmowanie decyzji 

4. Organy wspólnoty, organ zarządu wspólnoty oraz organ uchwałodawczy. Kompetencje. Tryb i forma podejmowania decyzji zwykłego zarządu i przekraczających zwykły zarząd. Prawo, orzecznictwo, praktyka

4.1. Organizacja i procedury wewnątrz wspólnoty

4.2. Czynności zarządu wspólnoty oraz czynności  zarządcy

4.3. Czynności, dla których wymagana jest uchwała ogółu właścicieli lokali. Wady uchwał, zaskarżanie ich

4.4. Umowy oraz zaciąganie zobowiązań finansowych, w tym długoterminowych, np. kredyty, pożyczki

4.5. Rejestry, ewidencje, konieczne z mocy prawa w warunkach działania wspólnoty, dokumentacja

4.6. Zwołanie właścicieli lokali na zebranie [kto zwołuje, kogo zwołać, jak zwołać współwłaścicieli lokali, czy zwołać spadkobierców właścicieli, kiedy zwołać]. Zwoływanie właścicieli na wniosek 1/10 właścicieli lokali. Treść zawiadomienia o zebraniu i jego doręczenie. Porządek zebrania [czy ustalony w zawiadomieniu porządek zebrania można zmienić i kiedy]. Prawo, orzecznictwo, praktyka

5. Głosowanie nad uchwałami. Prawo, orzecznictwo, praktyka

5.1. Głosowanie nad uchwałami w toku zebrania oraz indywidualne zbieranie głosów, przebieg różnych trybów glosowania. Jak zapadają uchwały i jak liczyć glosy? Kto zbiera i kiedy glosy indywidualne? Kiedy obowiązuje powiadomienie właścicieli o treści podjętych uchwał? Prawo, orzecznictwo, praktyka

5.2. Głosowanie, gdy suma udziałów nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela bądź gdy oba te warunki spełnione są łącznie? Co to znaczy „na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów”? Prawo, orzecznictwo, praktyka

5.3. Jak głosuje się, gdy lokal jest przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych, po zmianie ustawy o własności lokali? Czy współwłaściciele lokalu mogą ustanowić pełnomocnika i w jaki sposób? Prawo, orzecznictwo, praktyka

5.4. Uchwała niezgodna z prawem, a uchwała sprzeczna z prawem lub  prawnie bezskuteczna. Kiedy właściciel lokalu może wytoczyć powództwo wspólnocie? Prawo, orzecznictwo, praktyka

6. Przetwarzanie danych we wspólnocie a RODO. Prawo, orzecznictwo, praktyka

6.1. Jak legalnie przetwarzać dane osobowe? Polityka bezpieczeństwa w firmie usługowej oraz we wspólnocie

6.2. Rejestry, dokumenty, oświadczenia osób – wzory dokumentów

6.3. Umowa o usługowe przetwarzanie danych osobowych – wzory

6.4. Co jest bezwzględnie zakazane – prawo, orzecznictwo

7. Pozycja firmy zarządzającej i zakres przykładowej usługi zarządzania na zlecenie  

 

GRUPA DOCELOWA / PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie przeznaczone jest dla firm świadczących usługę zarządzania dla wspólnot, dla zarządów wspólnot oraz dla wszystkich osóbzainteresowanych tą tematyką.

KORZYŚCI:

Na wspólnotę mieszkaniową, jako osobę ustawową, prawo nakłada szereg obowiązków, w tym ustawę o własności lokali, jak też inne ustawy i przepisy, za co odpowiada z mocy prawa zarząd wspólnoty. Firma zarządzająca natomiast odpowiada przede wszystkim na zasadzie odpowiedzialności cywilnej, ale w pewnym zakresie również ponosi odpowiedzialność z mocy sankcji karnych niektórych ustaw.

Zarząd wspólnoty ponosi ryzyko prawne, organizacyjne, finansowe i administracyjne, wynikające z zarządu nieruchomością wspólną; w celu zminimalizowania tego ryzyka jest konieczne wykonywanie procedur, czynności, uchwał, zgodnych z obowiązującym prawem. Odpowiednio także w związku z odpowiedzialnością kontraktową zarządca nieruchomości powinien dążyć do minimalizacji ryzyka. Kwestie te, w związku z najnowszym orzecznictwem, zostaną także omówione podczas szkolenia.

METODY SZKOLENIOWE:

Wykład w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań i dyskusji nt. wybranych problemów z zakresu szkolenia.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 440 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 590 zł netto dla pozostałych uczestników.

PROMOCJA!!! Przy zgłoszeniach do 31.07.2019 r.:

  • 400 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
  • 550 zł netto dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu 1 osoby (7 godzin lekcyjnych),
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
 • serwis kawowy,
 • lunch.

Kontakt:

Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

Edyta Reda
ereda@medium.media.pl
22 512 60 51

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

*Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.