W dniach 10–12 stycznia został przeprowadzony przez Fundację Poszanowania Energii, we współpracy z Grupą Medium – wydawcą miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości oraz portalu www. administrator24.info – kurs pilotażowy o nazwie „Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu”.

Ten trzydniowy kurs był częścią projektu „CLI-MA – Zarządca nieruchomości jako zarządca klimatem w budynku i jego otoczeniu”, współfinansowanego ze środków Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej EUKI i Fundacji Poszanowania Energii z Warszawy, która jest liderem projektu. Pozostałymi partnerami realizującymi międzynarodowy projekt są: IWO e.V. – Niemiecka Inicjatywa na rzecz Mieszkalnictwa w Europie Wschodniej oraz Politechnika w Rydze. Partnerów projektu wspierają organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości w Niemczech, Polsce i na Łotwie.

Warto tu dodać, że inspiracją dla projektu CLI-MA był niemiecki kurs pilotażowy dla zarządców nieruchomości, rozpoczynających działalność gospodarczą, uwzględniający zagadnienia oszczędności energii w budynkach.

W polskiej edycji kursu wzięło udział 20 zarządców z różnych miast Polski, którzy przede wszystkim spełnili wymóg zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi przynajmniej od 5 lat. Zainteresowanie jednak zdobyciem wiedzy na temat zarządzania klimatem w budynku i jego otoczeniu było większe niż możliwości przewidziane dla tego pilotażu, więc o zakwalifikowaniu na kurs decydowała również kolejność zgłoszeń. Dlatego warto tu dodać, że będą kolejne edycje kursu, ale o terminach i zasadach uczestnictwa w nich poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

Kompetencje twarde i miękkie

Osoby, które zakwalifikowały się na ten trzydniowy kurs, miały okazję wysłuchać wykładów, w ramach wyodrębnionych sześciu modułów programowych, m.in. z dziedziny prawa, w tym wymagań prawnych, dotyczących modernizacji budynków i poprawy ich otoczenia, a także modeli biznesu w procesie modernizacji budynków.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się moduł, poświęcony analizie stanu technicznego budynku i jego otoczenia, oczywiście z punktu widzenia ograniczania zużycia energii przez budynek i jego użytkowników oraz zmniejszenia jego negatywnego oddziaływania na środowisko i klimat.

Nie zabrakło wśród tematów również planowania i podejmowania decyzji w procesie modernizacji budynków, wiedzy o wdrożeniach i realizacji projektu „klimatycznej” modernizacji budynku, a także o sposobach finansowania przedsięwzięć.

Uzupełnieniem zdobytych twardych kompetencji, były te miękkie, jakże niezbędne w pracy każdego zarządcy, zwłaszcza gdy nie wszyscy są przekonani do planów inwestycyjnych, nawet tych w ostatecznym rozrachunku korzystnych dla każdego mieszkańca. Wówczas przydaje się wiedza o komunikacji interpersonalnej z mieszkańcami, o możliwości stosowania różnych narzędzi komunikacji zdalnej i bezpośredniej.

Każdy z sześciu modułów kończył się testem. Fundacja Poszanowania Energii przyjęła zasadę zaliczania testu przy minimalnym wyniku 70% prawidłowych odpowiedzi.

Kurs „CLI-MA – Zarządca nieruchomości jako zarządca klimatem w budynku i jego otoczeniu” odbył się w Warszawie w dniach 10-12 stycznia br., fot. FPE

Po co komu CLI-MA?

Większość polskich budynków mieszkalnych wielorodzinnych została oddana do użytku kilkadziesiąt lat temu. Stosowane wówczas rozwiązania techniczne, jak również obowiązujące wymagania techniczne były znacznie mniej restrykcyjne niż obecnie. Budynki te wymagają więc modernizacji, której sprzyja, m.in. Długoterminowa Strategia Renowacji. 

Stanowi ona, że: „Renowacja zasobów budowlanych jest jednym z największych wyzwań infrastrukturalnych Polski do roku 2050. Podobnie jak w pozostałych państwach członkowskich UE, polskie budynki w długim okresie powinny zostać zmodernizowane w sposób spójny z transformacją w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Jednocześnie jednak krajowa polityka publiczna musi odpowiedzieć na pilną potrzebę wymiany najbardziej emisyjnych źródeł ciepła w celu poprawy jakości powietrza, zapewniając przy tym efektywność ekonomiczną renowacji”.

Szczególnego znaczenia nabiera w związku z tym nie tylko sama deklaracja ambitnej modernizacji, ale również sposób dążenia do postawionych w Strategii celów, które mogą być osiągnięte jedynie przy współpracy właścicieli i zarządców budynków, które taki proces powinny przejść do roku 2050. Realizacja tych celów wymaga jednak wiedzy o tym co, jak i za ile można usprawnić, aby poprawić standard energetyczny ich budynków, przy jednocześnie największym efekcie ekonomicznym dla mieszkańców.

Tymczasem, obecny system funkcjonowania rynku zarządców nieruchomości nie sprzyja obowiązkowemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, a przeprowadzone badania społeczne pokazały, że najczęściej wskazywane przez zarządców obszary do poszerzenia kompetencji, to podstawowa wiedza z zakresu efektywności energetycznej budynków (21% wskazań) oraz wiedza na temat pozyskiwania i wykorzystywania środków na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej budynków (19% wskazań).

Jednym słowem brakuje wiedzy zarządcom nieruchomości i administratorom na temat negatywnego wpływu budownictwa wielorodzinnego na zmiany klimatyczne, sposobów jego ograniczenia oraz instrumentów finansowych, możliwych do wykorzystania w realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych. Wsparciem okazał się wspomniany już projekt, który powstał w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (Die Europäische Klimaschutzinitiative EUKI), realizowany od października 2020 r. do marca 2023 r., projekt „CLI-MA – From Housing Manager to CLImate MAnager”. 

Głównym zadaniem tego projektu jest opracowanie systemu szkolenia zarządców nieruchomości, pozwalającego im na uzupełnienie wiedzy z ww. obszarów tematycznych oraz pokazanie wpływu modernizacji budynków na jakość klimatu wewnętrznego w budynkach powinien przyczynić się do korzystnej zmiany na rynku edukacji zarządców nieruchomości.

Autor: Sabina Augustynowicz