Regulamin uczestnictwa w konferencjach szkoleniowych i szkoleniach organizowanych przez Grupę MEDIUM

zwany dalej Regulaminem

1.

Organizatorem konferencji szkoleniowych i szkoleń jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-112) przy ulicy Karczewskiej 18, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438211.

2.

Organizator przygotowuje szkolenia w zakresie, miejscach  i terminach przedstawionych w ofercie szkoleń udostępnionej pod adresem http://www.medium.media.pl/szkolenia

3.

Chęć uczestnictwa w danej konferencji szkoleniowej lub szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej wydarzenia.

Po przyjęciu zgłoszenia Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi za pośrednictwem e-mail dokument PRO FORMA do zrobienia przedpłaty, po otrzymaniu płatności Organizator wystawia Uczestnikowi i przesyła pocztą fakturę VAT.

4.

Pełny koszt uczestnictwa w wybranej konferencji szkoleniowej lub szkoleniu należy opłacić w terminie wskazanym na fakturze VAT, jednak nie później niż na 7 dni przed datą ich rozpoczęcia. Wpłaty należy dokonać na konto: 14 1050 1025 1000 0090 8188 1402, z dopiskiem odpowiednio KONFERENCJA lub SZKOLENIE.

5.

Rezygnacja Uczestnika z udziału w konferencji szkoleniowej lub szkoleniu wymaga zachowania formy pisemnej:

a) w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji/szkoleniu na 7 dni przed datą ich rozpoczęcia lub wcześniej, organizator zwraca uczestnikowi 100% kosztów uczestnictwa;

b) w przypadku rezygnacji z udziału w konferencji/szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed datą ich rozpoczęcia, Uczestnik jest zobowiązany pokryć 50% kosztów uczestnictwa;

c) brak pisemnego powiadomienia o rezygnacji z udziału w konferencji/szkoleniu powoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa. Nieobecność na konferencji/szkoleniu nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za szkolenie.

6.

W zastępstwie zgłoszonej osoby w konferencji/szkoleniu może wziąć udział inny pracownik danej firmy. Zmiana wymaga powiadomienia Organizatora w formie pisemnej najpóźniej 2 dni przed terminem konferencji.

7.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na konferencję/szkolenie przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń oraz wpływu opłaty za konferencję/szkolenie na konto Organizatora.

8.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania konferencji/szkolenia:

a) jeżeli nie zostanie zapisana minimalna wymagana liczba uczestników,

b) z innych przyczyn organizacyjnych.

W przypadku odwołania konferencji/szkolenia w ciągu 7 dni Uczestnikom zwrócone zostaną pełne koszty uczestnictwa.

9.

Cena konferencji/szkolenia nie zawiera kosztów przejazdu ani noclegów Uczestnika szkolenia.

10.

Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są Prawem autorskim. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Usługodawca nie zezwala na jakiekolwiek rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

11.

Zasady rozpatrywania reklamacji

  1. Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji w siedzibie Grupy MEDIUM lub w trakcie konferencji szkoleniowej lub szkolenia organizowanych przez Grupę MEDIUM w formie ustnej lub pisemnej.
  2. Reklamacja może być również złożona za pośrednictwem poczty e-mail na adres jwator@medium.media.pl lub kgojska@medium.media.pl listownie, przesyłając zgłoszenie na adres zamieszczony w pkt 1 regulaminu
  3. Odpowiedź na reklamację można otrzymać za pośrednictwem poniższych środków komunikacji:
  4. listownie – odpowiedź zostaje przesłana pisemnie na adres Uczestnika;
  5. pocztą elektroniczną – odpowiedź zostaje przesłana na adres e-mail Uczestnika;
  6. za pośrednictwem telefonu.

Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

12.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji/szkoleniu oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Grupę MEDIUM danych osobowych Uczestników w celu realizacji tego zamówienia. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS: 0000438211, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Grupę MEDIUM można kierować na adres: odo@medium.media.pl. Dane wpisane podczas rejestracji, jak i wszystkie inne dane podawane w czasie szkolenia pozostają objęte tajemnicą i są przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z zasadami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych i prywatności. Grupa MEDIUM działa na podstawie zgody Uczestników. Dane Uczestników są przechowywane do czasu wycofania zgody Uczestników na przetwarzanie danych osobowych z uwzględnieniem czasu przechowywania danych osobowych określonych w odrębnych przepisach. Uczestnik ma zawsze prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania. Uczestnik może zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu przez Grupę MEDIUM swoich danych. Zawsze, w każdym momencie, Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Uczestnik może też zawsze wnieść skargę na postępowanie Grupy MEDIUM do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Uczestnika danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego, jest dobrowolne. Dane są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r.

13.

Regulamin obowiązuje od 11.05.2018. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od terminu wskazanego przez Organizatora szkolenia lub konferencji szkoleniowej, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://www.medium.media.pl/szkolenia. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zgłoszenia udziału w konferencjach szkoleniowych i szkoleniach przesłanych przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu.

Warszawa, 11.05.2018 r.