Kurs pilotażowy ”Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu” zostanie przeprowadzony w ramach projektu ”CLI-MA – Zarządca nieruchomości jako zarządca klimatem w budynku i jego otoczeniu”, współfinansowanego ze środków Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej EUKI i Fundacji Poszanowania Energii z Warszawy, która jest liderem projektu. Pozostałymi partnerami realizującymi są:  IWO e.V. – niemiecka Inicjatywa na rzecz Mieszkalnictwa w Europie Wschodniej i Politechnika w Rydze. Partnerów projektu wspierają organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości w Niemczech, Polsce i na Łotwie.

Partnerami, realizującymi projekt ”CLI-MA – Zarządca nieruchomości jako zarządca klimatem w budynku i jego otoczeniu” są: Fundacja Poszanowania Energii (FPE) w Polsce, Politechnika w Rydze (RTU) oraz niemiecka Inicjatywa na Rzecz Mieszkalnictwa dla Europy Wschodniej (IWO).

Fundacja Poszanowania Energii

Fundacja została powołana w celu prowadzenia i wspierania wszelkiego rodzaju działalności zmierzającej do racjonalizacji wykorzystania energii oraz rozwoju jej odnawialnych źródeł. Cele realizuje poprzez szkolenia audytorów energetycznych i użytkowników energii, publikacje podręczników i arkuszy kalkulacyjnych, udzielanie porad, wykonywanie ekspertyz, pomoc we wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwach, współpracę z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, a także poprzez udział w konferencjach i popularyzację wiedzy w szkołach i na uczelniach wyższych.

Politechnika w Rydze

Politechnika w Rydze stała się nowoczesną uczelnią o międzynarodowej renomie, która prowadzi konkurencyjne działania badawcze na arenie międzynarodowej i współpracuje z renomowanymi międzynarodowymi instytucjami badawczymi. Instytut Inżynierii Lądowej i Gospodarki Nieruchomościami (ICEREE) prowadzi istotne badania dotyczące wewnętrznego i zewnętrznego środowiska gospodarczego i pracy, ekonomiki budownictwa oraz ekonomiki i zarządzania nieruchomościami, rozwoju miast i regionów, a także gospodarki ekologicznej i gospodarki o obiegu zamkniętym, które są silnie powiązane z aspektami efektywności energetycznej i zmian klimatycznych. ICEREE posiada doświadczenie we współpracy z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, a także organizacjami pozarządowymi w projektach międzynarodowych i krajowych.

Inicjatywa na Rzecz Mieszkalnictwa dla Europy Wschodniej (IWO)

IWO z sukcesem zrealizowało kilkanaście projektów dotyczących transferu wiedzy między Niemcami a krajami Europy Wschodniej. Doświadczenie w angażowaniu interesariuszy, orzecznictwie i wspieraniu zmian ram prawnych będzie miało korzystny wpływ na działania związane z realizacją projektu CLI-MA w Polsce. Niedawno IWO zakończyło inny projekt z Inicjatywy EUKI na Litwie, podczas którego zorganizowano i zapewniono szkolenia zawodowe dla pracowników samorządów. Szerokie doświadczenia zdobyte poprzez działalność biznesową oraz liczne projekty pomogą osiągnąć cele projektu CLI-MA.

W związku z tym, że projekt jest przeznaczony dla zarządców, zainteresowanych działalnością na rzecz energooszczędności i ekologii oraz wdrożeniami technologii energooszczędnych w istniejących budynkach przede wszystkim mieszkalnych, dofinansowywanych z unijnych programów wspierania tzw. głębokiej modernizacji, to naturalnym adresatem kursu są zarządcy nieruchomości.

Inspiracją dla projektu CLI-MA jest niemiecki kurs pilotażowy dla zarządców nieruchomości, rozpoczynających działalność gospodarczą uwzględniający zagadnienia oszczędności energii w budynkach. Kurs ten został przeprowadzony dla 170 zarządców w latach 2016-2019 przez VDIV-Niemieckie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości we współpracy z EBZ-Europejskie Centrum Szkoleniowe dla Zarządców Nieruchomości i Administratorów Budynków. Aktualnie kurs ten jest przekształcany w kierunku uzyskania kompetencji w ograniczaniu zmian klimatycznych przez budynki i ich otoczenie.

Partnerem wiodącym projektu w Polsce jest FPE – Fundacja Poszanowania Energii, która organizację  pilotażowego kursu powierzyła Grupie Medium – wydawcy miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz portalu www.administrator24.info.

Inicjatywę FPE poparło Ministerstwo Klimatu i Ministerstwo Rozwoju oraz organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości, w tym: Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polska Federacja Rynku Nieruchomości.