Kurs Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu został opracowany przez Fundację Poszanowania Energii z Warszawy, lidera międzynarodowego projektu CLI-MA – Zarządca nieruchomości jako zarządca klimatem w budynku i jego otoczeniu. Pozostali partnerzy realizujący projekt to: IWO e.V. – niemiecka Inicjatywa na rzecz Mieszkalnictwa w Europie Wschodniej oraz Politechnika w Rydze. Partnerów projektu wspierają organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości w Niemczech, Polsce i na Łotwie.
Głównym założeniem projektu CLI-MA było opracowanie systemu szkolenia zarządców nieruchomości, pozwalającego im na uzupełnienie wiedzy o wpływie budownictwa na zmiany klimatyczne, sposobach jego ograniczania oraz instrumentów finansowych możliwych do wykorzystania podczas realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych. W Polsce projekt uzyskał poparcie Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Rozwoju.

Przycisk Zapisz się


Kupon uprawniający do zniżki dla prenumeratorów „Administratora i Menedżera Nieruchomości” otrzymają Państwo po skontaktowaniu się z Anetą Cartailler (acartailler@medium.media.pl) lub pisząc pod adres szkolenia@medium.media.pl

 

PROGRAM

W wyniku przeprowadzonych prac w Polsce opracowano program szkolenia składający się z siedmiu modułów:

 • Moduł 1 – Ochrona klimatu w sektorze nieruchomości; Wymagania prawne dotyczące modernizacji budynków i poprawy ich otoczenia, prowadzący Andrzej Rajkiewicz
 • Moduł 2 – Modele biznesowe zarządcy budynku, prowadzący Marek Foriasz
 • Moduł 3 – Analizy techniczne, prowadzący Joanna Rucińska
 • Moduł 4 – Planowanie, podejmowanie decyzji w procesie modernizacji budynków, prowadzący Jacek Janas
 • Moduł 5 – Finansowanie projektu „klimatycznej” modernizacji budynku, prowadzący Piotr Stawicki
 • Moduł 6 – Wdrożenie i realizacja projektu „klimatycznej” modernizacji budynku, prowadzący Wiesław Sarosiek
 • Moduł 7 – Działania uzupełniające, prowadzący Piotr Żołądkowski

Pobierz zakres tematyczny szkolenia

CEL SZKOLENIA

 • Dostarczenie wiedzy zarządcom nieruchomości pozwalającej na podjęcie szybkich i racjonalnych decyzji prowadzących do obniżenia kosztów energii i poprawy stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
 • Przedstawienie podstawowych zagadnień prawnych, technicznych oraz źródeł finasowania a także sposobów włączania mieszkańców do procesów podejmowania decyzji w obszarze zarządzania nieruchomością.
 • Wzmocnienie pozycji rynkowej zarządzających nieruchomościami poprzez przyswojenie treści merytorycznych prezentowanych podczas kursu i ich późniejsze wdrożenie..
 • Wobec wyznaczonych celów renowacji budynków, efektywne wykorzystanie form wsparcia finansowego dla właścicieli budynków podejmujących działania ukierunkowane na ograniczanie emisji związanej ze zużyciem energii.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Zdobycie wiedzy w zakresie prawnych, technicznych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań głębokiej termomodernizacji.
 • Uzyskanie praktycznych umiejętności  zaplanowania, sfinansowania i przeprowadzenia głębokiej termomodernizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 • Możliwość przeanalizowania planu finansowania głębokiej termomodernizacji przy pomocy udostępnionego podczas szkolenia kalkulatora.
  Wzmocnienie pozycji rynkowej zarządcy poprzez uzupełnienie wiedzy z zakresu racjonalnego podnoszenia efektywności energetycznej budynków.

SZKOLENIE E-LEARNINGOWE
Szkolenie składa się z siedmiu modułów tematycznych. Każdy z modułów został podzielony na lekcje, podczas których prezentowany jest materiał szkoleniowy w postaci filmów (wszystkie nagrania trwają około 10 godzin). Lekcje uzupełnione są w miarę potrzeb materiałami dodatkowymi. Każda lekcja zakończona jest testem wiedzy. Szkolenie e-learningowe odpowiada 24 godzinom szkolenia stacjonarnego. Uczestnictwo w kursie i zdanie testów wiedzy zostanie potwierdzone certyfikatem wydawanym przez Fundację Poszanowania Energii.
Czas dostępu do e-kursu wynosi 30 dni od daty zakupu.

WARUNKI OTRZYMANIA CERTYFIKATU
Warunkiem otrzymania certyfikatu jest ukończenie e-kursu z wynikiem pozytywnym, tj. uzyskanie co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi z każdego testu wiedzy.

CENA

 • 350 zł (w tym VAT 23%);
 • 300 zł (w tym VAT 23%) – dla prenumeratorów „Administratora i Menedżera Nieruchomości”.

Kupon uprawniający do zniżki dla prenumeratorów otrzymają Państwo po skontaktowaniu się z Anetą Cartailler (acartailler@medium.media.pl) lub pisząc pod adres szkolenia@medium.media.pl

Przycisk Zapisz się

Cena obejmuje:

 • dostęp przez 30 dni od daty zakupu do materiałów szkoleniowych w formie nagranych wykładów oraz materiałów uzupełniających,
 • kalkulator pozwalający na samodzielne policzenie opłacalności zaciągnięcia kredytu z premią BGK, kredytu remontowo-budowalnego oraz refinansowania kredytu,
 • testy wiedzy z poszczególnych lekcji.

Kierownik kursu: dr inż. Joanna Rucińska

Projekt CLI-MA jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). EUKI jest instrumentem finansowania projektów przez niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Nadrzędnym celem EUKI jest wspieranie współpracy klimatycznej w ramach Unii Europejskiej (UE) w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Partnerami e-kursu są: Administrator24.info (Grupa Medium), Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie, Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.