Szkolenie: Walne zgromadzenia 2018 i zmiana statutów spółdzielni mieszkaniowych

Zasady zwoływania walnych zgromadzeń, charakter prawny statutu spółdzielni po nowelizacji ustawy, najczęstsze błędy w treści obecnie obowiązujących statutów spółdzielni – to tylko niektóre zagadnienia, które zostały poruszone podczas szkolenia.

Prowadzący: Grzegorz Abramek

Program szkolenia

1. Charakter prawny statutu spółdzielni po nowelizacji ustawy.

2. Aktualny charakter prawny członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej.

3. Walne zgromadzenie:

 • zasady zwoływania i obradowania,
 • obliczanie terminów przy zwoływaniu walnego,
 • obliczanie głosów na walnym zgromadzeniu,
 • błędy w zwołaniu – konsekwencje dla ważności podjętych uchwał,
 • najczęstsze przyczyny skutecznego zaskarżania uchwał,
 • uchwały wykraczające poza kompetencje – skutki,
 • organizacja obrad,
 • charakter prawny uchwał walnego zgromadzenia,
 • zasady przyjmowania i udzielania pełnomocnictw, nowe obowiązki spółdzielni.

Statut spółdzielni, tryb rejestracji i ujawniania zmian:

Obowiązek zmiany statutu – konsekwencje uchybienia terminowi,
Zakres kognicji sądu rejestrowego – zaskarżanie postanowień, stosowanie art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie postępowania przymuszającego z uwzględnieniem najnowszych uchwał Sądu Najwyższego,
Zasady przyjmowania i charakter tekstu jednolitego statutu a uchwała o zmianie,
Wniosek o rejestrację zmian, elementy istotne, załączniki do wniosku, zasady wypełniania.

5. Zmiany treści statutów wynikające z nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569):

Członkowie:

 • uzyskanie członkostwa,
 • ustanie członkostwa, roszczenia,
 • kompetencje zarządu w zakresie przyjmowania członków,
 • nabywanie członkostwa w przypadku gdy prawo do lokalu przysługuje kilku osobom,
 • nowe zasady prowadzenia rejestru członków spółdzielni,
 • najemcy byłych mieszkań zakładowych jako członkowie spółdzielni,
 • obowiązki statutowe w świetle art. 353[1] kc,
 • zakres regulacji praw i obowiązków osób nie będących członkami spółdzielni.

Zapisy fakultatywne – możliwość stosowania art. 266 kk na podstawie regulacji statutowych,
Zasady udostępniania dokumentów, klauzula ochrony danych osobowych.

6. Najczęstsze błędy w treści obecnie obowiązujących statutów.

7. Proponowane brzmienie przykładowych zapisów statutu spółdzielni mieszkaniowej.

8. Zmiany obowiązujących regulaminów – zakres, uprawnienia spółdzielni a uchwały właścicieli lokali w nieruchomościach wspólnych.

9. Wybrane problemy z zakresu funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych po nowelizacji ustawy.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.