Bezpieczeństwo użytkowania budynków i lokali a obowiązki władających

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska

TERMIN: 17 czerwca 2019 r., 09:30 – 16:30

MIEJSCE: Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34, Warszawa, Praga-Południe

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Obowiązki władającego w zakresie utrzymania budynków w należytym stanie technicznym według Prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej

1.1. Adresat obowiązków Prawa budowlanego

1.2. Zakres stosowania nowych norm techniczno-budowlanych. Nowe warunki prawne przystąpienia inwestora do użytkowania wybudowanego/przebudowanego i instalacji. Dozwolone prawnie warunki odstępstw od norm przepisów techniczno-budowlanych 

1.3. Eksploatacja budynków mieszkalnych a obowiązki władającego według drugiego przepisu techniczno-budowlanego. Prawo, orzecznictwo, praktyka

1.4. Użytkowanie lokali a obowiązki ich użytkowników według drugiego przepisu techniczno-budowlanego. Warunki techniczne użytkowania instalacji i urządzeń w lokalach. Prawo, orzecznictwo, praktyka

2. Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej w związku z przepisami Prawa budowlanego i przepisami techniczno-budowlanymi. Prawo, orzecznictwo, praktyka

2.1. Jak zapewnić bezpieczeństwo w obiektach nieruchomości wspólnej?

2.2. Obowiązki właścicieli lokali i żądanie udostępnienia lokalu według orzecznictwa

2.3. Adresat obowiązków, zarząd wspólnoty czy zarządca nieruchomości

2.4. Kto odpowiada z mocy prawa przed organem i w jakim zakresie?

3. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego budynków i lokali

3.1. Nowe wymagania ochrony przeciwpożarowej na etapie projektowania

3.2. Ochrona przeciwpożarowa na etapie eksploatacji budynków i lokali oraz części wspólnej budynków. Czynności zabronione w budynkach i ich otoczeniu według rozporządzenia MSWiA

3.3. Jak i kiedy sprawdzać niezawodność instalacji oraz urządzeń ochrony przeciwpożarowej?

3.4. Obowiązki władających i użytkowników przy przechowywaniu i używaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo

3.5. Jak wykonywać bezpiecznie roboty budowlane w użytkowanym budynku?

3.6. Odpowiedzialność z mocy prawa

4. Obowiązki z mocy prawa budowlanego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania budynków

4.1. Warunki bezpiecznego użytkowania budynku

4.2. Przyczyny zagrożeń w budynkach i lokalach

4.3. Przykładowe systemy bezpieczeństwa w budynkach

4.4. Omówienie studium przypadków

5. Jak walczyć z nielegalnymi przeróbkami instalacji, urządzeń, oraz pomieszczeń w budynkach mieszkalnych?

5.1. Podstawy prawne prawidłowego użytkowania lokali, w tym w warunkach wspólnot

5.2. Czy adresatem nakazu organu może być użytkownik lokalu?

5.3. Procedury legalne obowiązujące przy projektowanych przeróbkach

6. Czy nielegalna zmiana sposobu użytkowania części budynku a także wprowadzenie do budynku nowej działalności może prowadzić do stanu zagrożenia?

6.1. Procedury obowiązujące przy zmianie sposobu użytkowania części budynku i lokali

6.2. Procedury obowiązujące przy wprowadzeniu do budynku lub lokalu nowej działalności

6.3.Czy w budynku wspólnoty mieszkaniowej może działać escape room?

6.4. Działanie organu, gdy zmiana sposobu użytkowania jest nielegalna

6.5. Kto ponosi odpowiedzialność za samowolną zmianę sposobu użytkowania obiektu lub działalności?

7. Jak zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji instalacji i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu? Jak zapewnić bezpieczeństwo urządzeń i instalacji przeciwpożarowej i klimatyzatorów?

8. Przeglądy techniczne budynków (kontrole okresowe). Prawo budowlane, przepisy techniczno-budowlane, normy PN. Wzory protokołów kontroli okresowych

8.1. Kiedy i jak wykonywać kontrole okresowe budynków? Kontrole okresowe budynków według art. 62 PB (stan po zmianach)

8.2. Wzory protokołów kontroli okresowych

8.3. Dokumentacja kontroli okresowych budynków, zalecenia pokontrolne. Kto jest ich adresatem?

8.4. Obowiązek usunięcia szkód i usterek zaleconych w protokołach kontroli okresowej

8.5. Działanie organu w sytuacji zagrożenia

9. Bezpieczeństwo i efektywność systemu ogrzewania i klimatyzacji. Wzory protokołów

9.1. Jak wykonywać kontrole systemu ogrzewania i klimatyzacji według ustawy o charakterystyce energetycznej?

9.2. Wzory protokołów

10. Bezpieczeństwo użytkowania poprzez wykonywanie zaleceń pokontrolnych po kontrolach okresowych. Plan remontów a zalecenia

10.1. Funkcja zaleceń pokontrolnych i kolejność wykonywania robót budowlanych

10.2. Odpowiedzialność osoby kontrolującej, władającego obiektem i osób trzecich.  Obowiązki władającego – wspólnoty przy wykonywaniu zaleceń

11. Jak prowadzić i przechowywać dokumentację techniczno-budowlaną oraz jak prowadzić książkę obiektu budowlanego? Obowiązek posiadania i przechowywania dokumentacji techniczno-budowlanej

12. Z ostatniej chwili: Rewolucyjne zmiany w wyrobach budowlanych – nowe zasady od 1 lipca 2019 r.

 

GRUPA DOCELOWA / PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, służb obsługi technicznej różnych podmiotów, w tym osób fizycznych, osób prawnych, firm, spółek, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, uczelni, urzędów gmin, wspólnot mieszkaniowych, firm zarządzających, a także do innych osób zainteresowanych tą tematyką.

CEL SZKOLENIA / KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej i rzetelnej wiedzy dotyczącej obsługi technicznej obiektów budowlanych w oparciu o obowiązujące prawo i orzecznictwo sądowe. Uczestnicy warsztatów poznają obowiązki władających budynkami w zakresie utrzymania ich w należytym stanie technicznym, w tym: nowe wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczne użytkowanie budynku i przykładowe systemy bezpieczeństwa.

Ponadto uczestnicy dowiedzą się, jak walczyć z nielegalnymi przeróbkami instalacji i pomieszczeń w budynkach mieszkalnych oraz czy w budynku wspólnoty mieszkaniowej może działać escape room. Poznają także procedury obowiązujące przy zmianie sposobu użytkowania części budynku i lokali (także przy wprowadzeniu nowej działalności).

Podczas omawiania zagadnień dotyczących okresowych przeglądów technicznych budynków (w oparciu o Prawo budowlane, przepisy techniczno-budowlane i normy PN) uczestnicy nauczą się, jak sporządzać protokoły z kontroli okresowych.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie zmiany w wyrobach budowlanych obowiązywać będą już od 1 lipca br. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń i konsultacji wybranych problemów z zakresu szkolenia.

METODY SZKOLENIOWE:

Wykład w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań i dyskusji nt. wybranych problemów z zakresu szkolenia.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 440 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 590 zł netto dla pozostałych uczestników.

PROMOCJA!!! Przy zgłoszeniach do 20.05.2019 r.:

  • 400 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
  • 550 zł netto dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu 1 osoby (7 godzin lekcyjnych),
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
 • serwis kawowy,
 • lunch.

Kontakt:

Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

Edyta Reda
ereda@medium.media.pl
22 512 60 51

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

*Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.