„Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym po zmianie prawa – jak przygotować się do wdrożenia nowych zasad?”

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska

TERMIN: 10 grudnia 2019 r., 9:30 – 16:30

MIEJSCE:  Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34, Warszawa, Praga-Południe

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Od inwentaryzacji stanu obecnego do wdrożenia nowych zasad – jak wdrożyć nowy ład w polityce gospodarki zasobami gminy po zmianie prawa. Wpływ nowego prawa, w tym Ustawy o ochronie praw lokatorów, na warunki wynajmu posiadanych lokali. Jak przygotować krok po kroku nowy program gospodarki zasobem mieszkaniowym gminy?
 2. Rewolucyjne przepisy o zasadach gospodarki „dużymi” lokalami mieszkalnymi. Kwantyfikacja zasobu pod nowe zasady. Od kiedy wdrażać zmiany? Czy najemcy „starych” umów najmu są chronieni przez prawo?
 3. Nowa polityka czynszowa gminy po zmianie prawa. Czynsz komercyjny w wynajmie. Czy składową kalkulowanego czynszu może być zysk? Kalkulacja kosztów utrzymania nieruchomości a stopa rentowności.
 4. Nowy ład w polityce remontowej a obowiązki gminy, m.in. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i bezpieczeństwa pożarowego po zmianie prawa. Kto ponosi odpowiedzialność za stan i użytkowanie, w tym w warunkach nielegalnych przeróbek i zmiany sposobu użytkowania w lokalach?
 5. Zestawienie potrzeb remontowych podstawą prognozy na przyszłe lata – jak to robić? Bilans potrzeb remontowych gminnych budynków – czy gmina musi obowiązkowo sporządzać zestawienie potrzeb remontowych dla poszczególnych budynków? Które przepisy rozporządzenia do tego zobowiązują?
 6. Plan remontów roczny i wieloletni dla potrzeb programu gminy. Planowanie krok po kroku remontów dla poszczególnych budynków. Czy gmina musi obowiązkowo sporządzać prognozy oraz plany remontów dla poszczególnych budynków? Co stanowi podstawę do planu remontów oraz które przepisy rozporządzenia do tego zobowiązują?
 7. Przeglądy techniczne budynków i ich składowych, w tym instalacji i urządzeń, obowiązujących według Prawa budowlanego i innych ustaw. Przypomnienie przepisów i norm, które określają zakres poszczególnych przeglądów okresowych; omówienie wzorów wszystkich protokołów kontroli okresowych.
 8. Kwantyfikacja zasobu stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania budynków. Polityka poprawy bezpieczeństwa pożarowego podstawą do programu gospodarowania.
 9. Polityka eksploatacji zasobów do wynajmu. Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych według obowiązującego rozporządzenia MSWiA. Obowiązki władającego, gminy, a obowiązki użytkownika lokalu. Czy najemca lub inny „posiadacz zależny” jest odpowiedzialny z mocy prawa za stan używanego lokalu?
 10. Odpowiedzialność za wykonanie zaleceń pokontrolnych, kto jest ich adresatem w warunkach samowoli budowlanej lub nielegalnej zmianie sposobu użytkowania?
 11. Czy najemca może być adresatem zaleceń pokontrolnych wydanych podczas przeglądów technicznych? Studium przypadku, np.: co zrobić, gdy najemca zamontował w lokalu butlę na propan butan lub co zrobić gdy nielegalnie zmienił sposób użytkowania lub przeznaczenia lokalu? A co w przypadku, gdy najemca prowadzi w lokalu escape room lub inne podobne? Przegląd nowych przepisów, w tym pożarowych.
 12. Jak postępować, gdy najemca zamierza wykonać w lokalu roboty budowlane, w tym przebudowy, adaptacje? Krok po kroku.
 13. Nowe spojrzenie na treść umów najmu – konieczność określenia warunków technicznych użytkowania lokali oraz ich urządzeń i instalacji oraz szczegółowych obowiązków najemcy w tym zakresie. Studium przypadków – spory z najemcami na tle rozliczeń.
 14. Jak prowadzić i wykorzystać dla celów eksploatacji dokumentację techniczno-budowlaną?

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.  

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących ukształtowania nowej polityki gospodarowania zasobem budynków mieszkalnych, nowej polityki lokalowej, czynszowej oraz remontowej w świetle obowiązującego prawa i aktualnego orzecznictwa.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • urzędów gmin, w tym dla kadry kierowniczej urzędów gmin oraz służb specjalistycznych zajmujących się zasobem gminnym i jego eksploatacją lub nadzorem (np. do wydziałów gospodarowania majątkiem, wydziałów budynków i lokali, wydziałów lokalowych);
 • jednostek budżetowych gmin, oraz kadry kierowniczej i innych pracowników zajmujących się eksploatacją zasobu gminnego;
 • zakładów budżetowych gmin, ich zarządu, ich kadry kierowniczej i innych pracowników zajmujących się eksploatacją zasobu gminnego;
 • spółek gminnych, którym gmina powierzyła eksploatację swojego zasobu gminnego oraz dla kadry tych spółek;
 • dla innych osób zainteresowanych tą tematyką.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnik:

 • dowie się, jak przygotować nowy program gospodarki zasobem mieszkaniowym gminy;
 • pozna nowe przepisy o zasadach gospodarki „dużymi” lokalami mieszkalnymi;
 • nauczy się kalkulowania kosztów utrzymania nieruchomości z uwzględnieniem stopy rentowności;
 • dowie się, jak przygotować bilans potrzeb remontowych oraz plan remontów roczny i wieloletni;
 • zapozna się ze wzorami protokołów kontroli oraz polityką poprawy bezpieczeństwa pożarowego;
 • będzie miał możliwość prześledzić nowe przepisy, w tym przeciwpożarowe, na konkretnym przykładzie;
 • dowie się, jak postępować, gdy najemca zamierza wykonać w lokalu roboty budowlane, w tym przebudowy, adaptacje;
 • zapozna się ze studium przypadku dot. sporów z najemcami na tle rozliczeń;
 • dowie się, jak prowadzić i wykorzystać dla celów eksploatacji dokumentację techniczno-budowlaną.

METODY SZKOLENIOWE:

Wykład w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań i dyskusji nt. wybranych problemów z zakresu szkolenia.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 440 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 590 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

PROMOCJA! Przy zgłoszeniach do 15.11.2019 r.:

 • 400 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 550 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

    Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu (1 osoba),
  • materiały szkoleniowe (konspekt ok. 130 stron, wykład w formie prezentacji),
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
  • serwis kawowy,
  • lunch.

  Kontakt:

  Joanna Wątor
  [email protected]
  tel. 22 512 60 74
  tel. kom. 534 920 346

  Edyta Reda
  [email protected]
  22 512 60 51

  Redakcja miesięcznika
  „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
  Grupa MEDIUM
  ul. Karczewska 18
  04-112 Warszawa

  *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.