Nowe zasady przeglądów technicznych obiektów budowlanych oraz prowadzenia KOB. Prawo, orzecznictwo, wskazówki metodyczne.

 

PROWADZĄCYEugenia Śleszyńska 

TERMIN:  13 października 2023 roku

CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; rejestracja od godz. 8.00)

SZKOLENIE ONLINE

 

PROGRAM
1. Rewolucyjne zmiany przepisów Prawa budowlanego i innych ustaw.
1.1. Omówienie nowych przepisów dotyczących działania platformy e-Budownictwo.
1.2. Omówienie przepisów dotyczących prowadzenia książki KOB, w tym wpisów o kontrolach okresowych do książki KOB (papierowej i cyfrowej).

2. Zmiana przepisów o kontrolach stanu technicznego obiektów budowlanych po zmianach Prawa budowlanego oraz wpisy ich wyników do KOB. Nowe obowiązki osób przeprowadzających kontrolę (art. 62 pr. bud.). Komentarz do zmian.
2.1. Zmiany protokołów kontroli przewodów kominowych.
2.2. Zmiany dotyczące kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji.

3. Umowa o przeprowadzenie kontroli stanu technicznego w związku z art. 62 pr. bud.
3.1. Istota umowy (umowa jako opracowanie techniczne), elementy przedmiotowo istotne umowy, w tym gwarancja jakości, rękojmia za wady dzieła, warunki odbioru umowy.
3.2. Metodyka kontroli okresowych, ocena stanu technicznego badanych elementów, opis nieprawidłowości, opis stwierdzonych zagrożeń, badania i ich wyniki, zalecenia pokontrolne, wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania.
3.3. Prawa i obowiązki stron umowy,
3.4. Prawa osoby przeprowadzającej kontrole okresowe, w tym prawo do:
– dostępu do obiektu, budynku, budowli, obiektu małej architektury,
– dostępu do dokumentacji techniczno-budowlanej,
– dostępu do KOB papierowej,
– dostępu do KOB cyfrowej,
– wpisu do KOB.
3.5. Odbiór opracowanego protokołu kontroli; czy zleceniodawca może odmówić przyjęcia protokołu kontroli okresowej.
3.6. Odpowiedzialność cywilna za nieterminowe wykonanie, za wady dzieła, za skutki nieprawidłowej oceny stanu technicznego.

4. Zakres kontroli okresowych stanu technicznego obiektu oraz wzory protokołów kontroli.
4.1. Kontrola roczna stanu technicznego i jej zakres, metodyka, termin przeprowadzenia.
4.2. Kontrola dwa razy w roku obiektów wielkopowierzchniowych, jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
4.3. Kontrola pięcioletnia stanu technicznego, jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
4.4. Kontrola każdorazowa bezpiecznego użytkowania obiektu (jego części), jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
4.5. Kontrola na zgłoszenie użytkownika budynku mieszkalnego, jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
4.6. Postać protokołu; czy protokół kontroli musi mieć postać papierową.

5. Warunki współdziałania władającego obiektem i osoby kontrolującej.
5.1. Współdziałanie w związku z art. 70 pr. bud:
– w toku kontroli w związku z art. 70 pr. bud,
– po kontroli w związku z art. 70 pr. bud.
5.2. Współdziałanie przy wpisie wyników kontroli do KOB (zasady i warunki współdziałania powinny być określone w umowie).

6. Jak realizować prawo osoby kontrolującej do wpisu wyników kontroli do KOB?
6.1. Nowe prawo osoby kontrolującego dotyczące wpisu wyników kontroli do KOB.
6.2. Instrukcja wpisu do KOB papierowej.
6.3. Instrukcja wpisu do KOB cyfrowej, po zalogowaniu do tzw. węzła krajowego.
6.4. Czy osoba prowadząca KOB może zastąpić w tym zakresie osobę kontrolującą?

7. Czy kontrola okresowa systemu przeciwpożarowego jest tym samym, co przeglądy techniczne urządzeń systemu ochrony przeciwpożarowej obiektów.
7.1. Kontrole okresowe i niezależnie przeglądy techniczne według instrukcji producenta.
7.2. Przeglądy techniczne według instrukcji producenta a zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
7.3. Kto dokonuje wpisu dotyczącego przeglądów technicznych systemu do KOB (papierowej lub elektronicznej).

8. Prowadzenie papierowej KOB – przy uwzględnieniu nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.
8.1. Przegląd zaleceń organów do prowadzenia starych KOB.
8.2. Papierowa KOB po zmianie ustawy oraz przy uwzględnieniu nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia KOB.
8.3. Okres przejściowy dla prowadzenia dotychczasowych KOB w formie papierowej.

9. Prowadzenie elektronicznej KOB w systemie cyfrowym – według nowych przepisów Prawa budowlanego i nowego rozporządzenia – wskazówki metodyczne.
9.1. Zasady zakładania i wpisów do c-KOB według znowelizowanej ustawy.
9.2. Wytyczne dotyczące logowania do systemu cyfrowego oraz prowadzenia i wpisów do elektronicznej KOB według nowego rozporządzenia – omówienie.

10. Sankcje karne i ich adresat. Czy za naruszenie przepisów dotyczących KOB może być ukarany zarządca nieruchomości?

 

METODY SZKOLENIOWE

Wykład w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

KOSZT UCZESTNICTWA

540 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
690 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu online 1 osoby,
  • materiały szkoleniowe do pobrania online,
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
  • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

 

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

 

Kontakt:

Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

 

Zapraszamy również do lektury książki!

 

Redakcja miesięcznika
„Administrator i Menedżer Nieruchomości”

Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

*Grupa MEDIUM posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Grupę MEDIUM do wpisu jej do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.