Nowości w Prawie budowlanym oraz nowe obowiązki w prowadzeniu dokumentacji techniczno-budowlanej

PROWADZĄCYEugenia Śleszyńska 

TERMIN: 19 lipca 2022

CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; od godz. 8.30 rejestracja)

SZKOLENIE ONLINE

PROGRAM SZKOLENIA 

  1. Nowe obowiązki inwestora po zmianie Prawa budowlanego i innych ustaw
   • Informacje o nowych wymaganiach działania przed organem administracji budowlanej, o zmianach w kierowaniu budową i prowadzeniu dziennika budowy i dziennika rozbiórki, informacje o zmienionych obowiązkach po zakończeniu budowy. Korzystanie z portalu e-Budownictwo i jego rejestrów
   • Informacje o zmianach ustawy o ochronie przeciwpożarowej i o nowych obowiązkach
  1. Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych po kolejnej zmianie Prawa budowlanego. Dokumentacja
   • Wymagania co do protokołu kontroli okresowej obiektu budowlanego i jego zawartości oraz zakresu oraz metodyka opracowania
   • Nowe wymagania co do terminu wpisu wyniku kontroli okresowej do książki obiektu budowlanego. Nowe obowiązki co do zawiadomienia nadzoru budowlanego
   • Czy opracowanie takie podlega odbiorowi zamawiającego i czy autor opracowania odpowiada z tytułu gwarancji jakości oraz za wady dzieła?
   • Zakresy, normy, wzory protokołów kontroli okresowych:
    • kontrole okresowe roczne
    • kontrole okresowe pięcioletnie
    • kontrole okresowe obiektów wielkopowierzchniowych
    • kontrole bezpiecznego użytkowania
    • kontrole na zgłoszenie, w sytuacji naruszenia art. 5 ust. 2 pr. bud.
   • Studium przypadków – kontrola obiektów uczelni przez organy PSP, PINB
   • Funkcja zaleceń pokontrolnych w prawie i praktyce
   • Sankcje karne

  3. Przeglądy niezawodności instalacji i urządzeń według nowych przepisów. Dokumentacja

   • Przeglądy i badania niezawodności instalacji i urządzeń przeciwpożarowych według zmienionych przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej
   • Przeglądy okresowe systemów ogrzewania i klimatyzatorów.  Wzory protokołów
   • Przeglądy i badania instalacji i urządzeń według ustawy F- gazowej
   • Przeglądy i badania hydrantów i ich urządzeń
   • Prowadzenie dokumentacji

  4. Strefy pożarowe w obiektach budowlanych a scenariusze pożarowe, po zmianie Prawa budowlanego i przepisów przeciwpożarowych. Dokumentacja

   • Strefy pożarowe a scenariusze pożarowe. Czy w części budynku mieszkalnego można prowadzić poradnię, przychodnię, klub?
   • Wymagana dokumentacja i uzgodnienia projektowe dla zmiany strefy pożarowej, zmiany warunków ewakuacji
   • Studium przypadków – kontrole PSP

  5. Nowe warunki zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

   • Co to jest zmiana sposobu użytkowania według prawa i orzecznictwa?
   • Czy zmiana działalności w części obiektu jest zmianą wymagająca działania przed organem? Jak ją zaprojektować?
   • Zasady działania przed organami, administracją budowlaną i organem PSP
   • Studium przypadków i obowiązek władającego obiektem
   • Sankcje karne

  6. Prowadzenie dokumentacji techniczno-budowlanej obiektów budowlanych  – po zmianie Prawa budowlanego oraz według orzecznictwa

   • Nowe obowiązki inwestora przekazania dokumentacji i nowe obowiązki prowadzenia dokumentacji przez władającego obiektem
   • Dokumentacja techniczno-budowlana a inwentaryzacja budowlana, stara i nowa
   • Jak traktować obowiązek posiadania i przechowywania dokumentacji dla obiektów wybudowanych pod rządem przepisów poprzednich? Co z tym obowiązkiem dla obiektów, dla których pod rządem przepisów poprzednich nie wydano pozwolenia na użytkowanie? Studium przypadków – orzecznictwo
   • Dokumentacja kontroli okresowych budynku – po nowemu – art. 62 pr. bud
   • Dokumentacja przeglądów instalacji i systemu ochrony przeciwpożarowej
   • Pozostała dokumentacja, w tym urządzeń szkodliwych dla środowiska
   • Rygory i sankcje, a orzecznictwo co do ich stosowania

  7. Nowe obowiązki prowadzenia KOB [książki obiektu budowlanego] a przepisy przejściowe

   • Prowadzenie KOB po nowemu
   • Prowadzenie KOB po staremu – krok po kroku
   • Odpowiedzialność za prowadzenie i przechowywanie KOB
   • Rygory i sankcje a orzecznictwo co do ich stosowania

   

  CEL SZKOLENIA:

  Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy o obowiązkach w zakresie przeglądów technicznych obiektów budowlanych i prowadzenia dokumentacji, w tym KOB. Stan uwzględniający kolejne zmiany Prawa budowlanego (w tym te, które wejdą od sierpnia 2022 r. – druk 2245) i ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Przedmiotem omówienia w tym zakresie będą obowiązujące normy, orzecznictwo sądów administracyjnych, studium przypadków na tle wyników kontroli organów, PINB i PSP.

  Prowadzenie KOB – omówienie według zasad „starych” i „nowych”, krok po kroku.

  GRUPA DOCELOWA:

  Szkolenie przeznaczone jest dla kadr kierowniczych i kadr obsługi technicznej różnych podmiotów, w tym osób fizycznych, osób prawnych, tj. dla: firm, spółek, centrów magazynowych, spółdzielni mieszkaniowych, TBS, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, instytutów, uczelni, szkół prywatnych i publicznych, prywatnych przedszkoli oraz stowarzyszeń i fundacji, urzędów gmin, urzędów SP, publicznych i niepublicznych ZOZ-ów, a także wspólnot mieszkaniowych, firm zarządzających, oraz dla innych osób zainteresowanych tą tematyką.

  KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:

  Słuchacze zdobędą kompletną wiedzę w tym zakresie, z możliwością odpowiedzi na pytania w trakcie zajęć online; otrzymają konspekt liczący ok. 130 stron oraz wzory protokołów kontroli okresowej budynków (art. 62 pr. bud. i art. 23 u.char. en.).

  METODY SZKOLENIOWE: 

  Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

  KOSZT UCZESTNICTWA

   • 490 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
   • 640 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

  Cena obejmuje:

   • udział w szkoleniu on-line 1 osoby,
   • materiały szkoleniowe do pobrania on-line,
   • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

  WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

   • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
   • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
   • głośniki lub słuchawki.


    Kontakt:
    Joanna Wątor
    szkolenia@medium.media.pl
    tel. 22 512 60 74 tel.
    kom. 534 920 346

    Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

     

    Zapraszamy również do lektury książki!

     

    Redakcja miesięcznika
    „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

    Grupa MEDIUM
    ul. Karczewska 18
    04-112 Warszawa

    *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.