„Rozrachunki z właścicielami lokali wyodrębnionych w warunkach wspólnoty mieszkaniowej a w warunkach spółdzielni mieszkaniowej”

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska

TERMIN: 5 marca 2019 r., 10:00 – 17:00
MIEJSCE:  Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34, Warszawa, Praga-Południe

PROGRAM SZKOLENIA:

Część I: Rozliczenia roczne z właścicielami lokali w warunkach wspólnoty mieszkaniowej

1. Rodzaje opłat w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej oraz ich podstawa prawna. Prawo, orzecznictwo, praktyka
2. Rozliczenie wyniku finansowego za rok 2018. Prawo, orzecznictwo, praktyka
3. Uchwała ogółu właścicieli w sprawie rozliczenia nadwyżki bilansowej i rozliczenia straty bilansowej. Aspekty księgowe i finansowe
4. Podstawa rozrachunków z właścicielami lokali z tytułu odsprzedaży mediów. Rozliczanie świadczenia cywilnego w odsprzedaży mediów w toku roku i po roku, faktury korygujące w świetle stanowiska dyrektora KIS. Aspekty finansowe, rachunkowe i podatkowe
5. Rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu obciążenia zwrotem wydatków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6. Czy właściciel lokalu może mieć roszczenia o podział środków ulokowanych na rachunku bankowym, o podział tzw. funduszu remontowego
7. Podstawa prawna do naliczania odsetek za zwłokę w świetle orzecznictwa
8. Analiza skutków prawnych i podatkowych rozrachunków z właścicielami lokali

Część II: Rozliczenia z właścicielami lokali w warunkach spółdzielni mieszkaniowej po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

1. Jak wykonywać zarząd „jak powierzony” nieruchomości wspólnej po zmianie ustawy?
2. Działanie spółdzielni w warunkach art. 241 u.s.m. Warunki podjęcia uchwały w sprawie stosowania do zarządu nieruchomością wspólną ustawy o własności lokali. Zmiany w art. 241 u.s.m.
3. Obowiązki spółdzielni po wyodrębnieniu ostatniego lokalu. Prawa właścicieli lokali wyodrębnionych po wyodrębnieniu ostatniego lokalu. Zmiany w art. 26 u.s.m.
4. Czy spółdzielnia może zarządzać nieruchomością wspólną po powstaniu z mocy prawa wspólnoty mieszkaniowej? Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych a ustawa o własności lokali – czy występuje sprzeczność ustaw?
5. Skutki zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla aktywów spółdzielni mieszkaniowej oraz dla rozrachunków z właścicielami lokali wyodrębnionych
6. Rozrachunki spółdzielni mieszkaniowej z właścicielami lokali wyodrębnionych w toku trwania członkostwa a rozrachunki po ustaniu członkostwa
7. Przepisy ustawy o rachunkowości a kwestia rozrachunków, w tym funduszy. Kto staje się właścicielem środków funduszy i jak to stosować? Co oznacza, że spółdzielnia mieszkaniowa rozlicza „zaewidencjonowane wpływy i wydatki funduszu remontowego oraz pozostałe nakłady na remonty nieruchomości”?
8. Rozrachunki z osobami korzystającymi z mienia spółdzielni mieszkaniowej
9. Analiza skutków prawnych, księgowych i podatkowych przepisów ustawy dotyczących rozrachunków z właścicielami lokali

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie lub aktualizacja wiedzy dotyczącej rozrachunków z właścicielami lokali wyodrębnionych w warunkach wspólnoty mieszkaniowej (w tym m.in.: rozliczenie za rok 2018, rodzaje opłat, uchwały, odsprzedaż mediów, podział środków tzw. funduszu remontowego, naliczanie odsetek za zwłokę, analiza skutków prawnych i podatkowych rozrachunków z właścicielami lokali) w porównaniu z rozrachunkami w warunkach spółdzielni mieszkaniowej (w tym m.in.: rozrachunki w warunkach zarządu powierzonego, działanie spółdzielni w warunkach art. 241 u.s.m., obowiązki spółdzielni po wyodrębnieniu ostatniego lokalu oraz prawa właścicieli lokali wyodrębnionych, rozrachunki spółdzielni mieszkaniowej z właścicielami lokali wyodrębnionych w toku trwania członkostwa a rozrachunki po jego ustaniu i z osobami korzystającymi z mienia spółdzielni mieszkaniowej). Wykładowca zaprezentuje także analizę skutków prawnych i podatkowych rozrachunków z właścicielami lokali.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane do zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, publicznych zasobów nieruchomości oraz osób zainteresowanych tą tematyką.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnicy szkolenia zdobędą szczegółową i rzetelną wiedzę nt. skutków prawnych i podatkowych rozrachunków z właścicielami lokali we wspólnotach i w spółdzielniach mieszkaniowych. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie przygotowany do rozliczenia wyniku finansowego za rok 2018, opierając się na przepisach dotyczących rozrachunków we wspólnotach i spółdzielniach. Poza wiedzą zdobytą podczas wykładu uczestnicy otrzymają opracowane przez wykładowcę autorskie materiały szkoleniowe (plik elektroniczny), omawiające prezentowane podczas szkolenia zagadnienia.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład z możliwością zadawania pytań i dyskusji nt. wybranych problemów z zakresu tematyki szkolenia.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

  • 440 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
  • 590 zł netto dla pozostałych uczestników.

PROMOCJA! Przy zgłoszeniach do 22.02.2019 r.:

  • 400 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
  • 550 zł netto dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu 1 osoby (7 godzin lekcyjnych),
  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
  • serwis kawowy,
  • lunch.

Kontakt:

Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie 

Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

*Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.