„Standardy rozrachunków finansowych spółdzielni mieszkaniowej pod rządem nowego prawa”

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska

TERMIN: 25 lutego 2020 r., godz. 9:30-15:30

MIEJSCE:  Warszawa, ul. Towarowa 22, JUPITER Centrum Konferencyjne (sala Saturn)

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Ograniczenia zarządu „jak powierzonego” wykonywanego przez spółdzielnię mieszkaniową po wyodrębnieniu pierwszego lokalu

1.1. Istota zarządu „jak powierzonego” według orzecznictwa

1.2. Prawa i obowiązki właściciela lokalu wyodrębnionego

1.3. Pozycja spółdzielni mieszkaniowej po zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

1.4. Czy pod rządem przepisów obecnych spółdzielnia może wykonywać czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną (np. remonty i modernizacje) w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?

1.5. Rodzaje rozrachunków z właścicielem lokalu wyodrębnionego

1.6. Dochodzenie wierzytelności z tytułu długów od właściciela lokalu wyodrębnionego.

 1. Standardy rachunkowości a rozrachunki finansowe z właścicielami lokali po zmianie ustawy

2.1. Kto jest posiadaczem aktywów (w tym środków pieniężnych na rachunkach bankowych) oraz pasywów (zobowiązań) spółdzielni mieszkaniowej?

2.2. Kto jest posiadaczem funduszy spółdzielni mieszkaniowej i czemu one służą?

2.3. Kto, po zmianie ustawy, ma być właścicielem środków funduszu spółdzielni mieszkaniowej? Na czym polega współwłasność?

2.4. Fundusz remontowy a aspekty prawne, finansowe i podatkowe rozrachunków

 1. Kres zarządu „jak powierzonego” w zw. z art. 24 1ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

3.1. Nowe przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych a ustawa o własności lokali. Czy występuje sprzeczność pomiędzy znowelizowaną ustawą a ustawą o własności lokali?

3.2. Obowiązki spółdzielni mieszkaniowej w momencie kresu zarządu „jak powierzonego”

3.3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych na moment bilansowy, ustalenia stanu aktywów i pasywów, w tym stanu funduszy spółdzielni mieszkaniowej

3.4. Terminy rozrachunków. Czy spółdzielnia może rozliczać się ze wspólnotą mieszkaniową czy z właścicielami lokali?

3.5. Skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych rozrachunków z właścicielami lokali wyodrębnionych

 1. Sytuacja spółdzielni mieszkaniowej po wyodrębnieniu ostatniego lokalu

4.1. Kiedy następuje kres zarządu „jak powierzonego” po zmianie ustawy?

4.2. Czy po wyodrębnieniu ostatniego lokalu spółdzielnia mieszkaniowa nadal wykonuje zarząd „jak powierzony”?

4.3. Czy po wyodrębnieniu ostatniego lokalu spółdzielnia mieszkaniowa może wykonywać czynności prawne za wspólnotę oraz czy może ujmować operacje gospodarcze wspólnoty w swojej ewidencji, a także czy może za wspólnotę płacić podatki?

4.4. Spółdzielnia a prawa właścicieli lokali wyodrębnionych po wyodrębnieniu ostatniego lokalu w zw. z art. 26 u.s.m.

4.5. Rozrachunki z właścicielami lokali a skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych

 1. Zasady świadczenia usług cywilnych z mienia spółdzielni mieszkaniowych dla właścicieli lokali wyodrębnionych po ustaniu zarządu „jak powierzonego”

5.1. Co oznacza przepis art. 24 1 ust. 6 u.s.m., że:

„Od dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonym budynku lub osiedlu na podstawie zawartej ze spółdzielnią umowy.”

5.2. Jakie umowy, elementy przedmiotowo istotne umowy, forma umowy? 

 1. Przejście do świadczenia usługi zarządzania nieruchomością na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej i warunki świadczenia usługi

6.1. Warunki prawne zarządu powierzonego w trybie art. 18 ust. 1 u.w.l. oraz warunki prawne zwykłej umowy o zarządzanie nieruchomością po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Forma umowy i elementy przedmiotowo istotne umowy. Zakres usługi zarządzania nieruchomością.

6.2. Prawa i obowiązki spółdzielni mieszkaniowej sprawującej zarząd powierzony. Czy spółdzielnia wykonująca taki zarząd ma prawo zawierać umowy z dostawcami towarów i usług bez umocowania mocodawcy, wspólnoty mieszkaniowej, i czy takie czynności bez umocowania są ważne czy nie. 

6.3. Czy spółdzielnia świadcząca usługę zarządzania nieruchomością wspólną ponosi odpowiedzialność z mocy prawa za stan techniczny obiektów budowlanych, za stan porządkowy nieruchomości?

6.4. Jakie są standardy obsługi finansowo-księgowej wspólnoty mieszkaniowej?

6.5. Kto podpisuje deklaracje podatkowe i kto odpowiada za podatki – wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia?

6.6. Meandry odsprzedaży mediów a obowiązki cywilne i podatkowe wspólnoty

6.7. Jakie obowiązują standardy rozrachunków z właścicielami lokali?

6.8. Kto dysponuje nieruchomością na cele budowlane: wspólnota, właściciele lokali czy spółdzielnia?

 1. Odpowiedzialność cywilnoprawna wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni mieszkaniowej w wykonywaniu usługi zarządzania

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie i aktualizacja (po zmianie prawa) wiedzy dotyczącej rozrachunków z właścicielami lokali wyodrębnionych w warunkach spółdzielni mieszkaniowej.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i finansowo-księgowej spółdzielni mieszkaniowych oraz dla innych podmiotów zainteresowanych tą tematyką.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:

Uczestnicy szkolenia zdobędą szczegółową i rzetelną wiedzę nt. skutków prawnych i podatkowych rozrachunków z właścicielami lokali w spółdzielniach mieszkaniowych po zmianie prawa.

METODY SZKOLENIOWE: 

Wykład z możliwością zadawania pytań i dyskusji nt. wybranych problemów z zakresu tematyki szkolenia.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 440 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 590 zł netto dla pozostałych uczestników.

  Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu 1 osoby,
  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
  • serwis kawowy,
  • lunch.

  Kontakt:

  Joanna Wątor
  szkolenia@medium.media.pl
  tel. 22 512 60 74
  tel. kom. 534 920 346

  Edyta Reda
  ereda@medium.media.pl
  22 512 60 51

  Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie 

  Redakcja miesięcznika
  „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

  Grupa MEDIUM
  ul. Karczewska 18
  04-112 Warszawa

  *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.