„Wspólnoty mieszkaniowe małe i duże – zarząd po zmianie prawa i według najnowszego orzecznictwa”

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska

TERMIN: 4 września 2019 r., 09:30 – 16:00

MIEJSCE: Best Western Hotel Felix ul. Omulewska 24, Warszawa, Praga-Południe

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wspólnota mieszkaniowa jako osoba ustawowa w świetle prawa i orzecznictwa

2. Zasady działania „dużej wspólnoty mieszkaniowej” po zmianie prawa – prawo, orzecznictwo, praktyka

2.1. Podstawa prawna

2.2. Organizacja i zarząd własny

2.3. Zarząd powierzony w trybie art. 18 ust. 1 UWL i zmiana sposobu zarządu

2.4. Czy do działania wspólnoty mają zastosowanie także inne przepisy prawa, w tym kodeksu cywilnego

3. Działanie „małej wspólnoty mieszkaniowej” po rewolucyjnej zmianie w ustawie o własności lokali oraz przełom w orzecznictwie dot. funkcjonowania małych wspólnot. Prawo, orzecznictwo, praktyka

3.1. Podstawa prawna działania

3.2. Organizacja i zarząd własny

3.3. Zarząd powierzony w trybie art. 18 ust. 1 UWL i zmiana sposobu zarządu

3.4. Podejmowanie decyzji 

4. Organy wspólnoty, organ zarządu wspólnoty oraz organ uchwałodawczy. Kompetencje. Tryb i forma podejmowania decyzji zwykłego zarządu i przekraczających zwykły zarząd. Prawo, orzecznictwo, praktyka

4.1. Organizacja i procedury wewnątrz wspólnoty

4.2. Czynności zarządu wspólnoty oraz czynności  zarządcy

4.3. Czynności, dla których wymagana jest uchwała ogółu właścicieli lokali. Wady uchwał, zaskarżanie ich

4.4. Umowy oraz zaciąganie zobowiązań finansowych, w tym długoterminowych, np. kredyty, pożyczki

4.5. Rejestry, ewidencje, konieczne z mocy prawa w warunkach działania wspólnoty, dokumentacja

4.6. Zwołanie właścicieli lokali na zebranie [kto zwołuje, kogo zwołać, jak zwołać współwłaścicieli lokali, czy zwołać spadkobierców właścicieli, kiedy zwołać]. Zwoływanie właścicieli na wniosek 1/10 właścicieli lokali. Treść zawiadomienia o zebraniu i jego doręczenie. Porządek zebrania [czy ustalony w zawiadomieniu porządek zebrania można zmienić i kiedy]. Prawo, orzecznictwo, praktyka

5. Głosowanie nad uchwałami. Prawo, orzecznictwo, praktyka

5.1. Głosowanie nad uchwałami w toku zebrania oraz indywidualne zbieranie głosów, przebieg różnych trybów glosowania. Jak zapadają uchwały i jak liczyć glosy? Kto zbiera i kiedy glosy indywidualne? Kiedy obowiązuje powiadomienie właścicieli o treści podjętych uchwał? Prawo, orzecznictwo, praktyka

5.2. Głosowanie, gdy suma udziałów nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela bądź gdy oba te warunki spełnione są łącznie? Co to znaczy „na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów”? Prawo, orzecznictwo, praktyka

5.3. Jak głosuje się, gdy lokal jest przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych, po zmianie ustawy o własności lokali? Czy współwłaściciele lokalu mogą ustanowić pełnomocnika i w jaki sposób? Prawo, orzecznictwo, praktyka

5.4. Uchwała niezgodna z prawem, a uchwała sprzeczna z prawem lub  prawnie bezskuteczna. Kiedy właściciel lokalu może wytoczyć powództwo wspólnocie? Prawo, orzecznictwo, praktyka

6. Przetwarzanie danych we wspólnocie a RODO. Prawo, orzecznictwo, praktyka

6.1. Jak legalnie przetwarzać dane osobowe? Polityka bezpieczeństwa w firmie usługowej oraz we wspólnocie

6.2. Rejestry, dokumenty, oświadczenia osób – wzory dokumentów

6.3. Umowa o usługowe przetwarzanie danych osobowych – wzory

6.4. Co jest bezwzględnie zakazane – prawo, orzecznictwo

7. Pozycja firmy zarządzającej i zakres przykładowej usługi zarządzania na zlecenie  

 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przybliżenie kwestii związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych w związku z rewolucyjnymi zmianami w ustawie o własności lokali oraz w orzecznictwie.

GRUPA DOCELOWA / PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie przeznaczone jest dla firm świadczących usługę zarządzania dla wspólnot, dla zarządów wspólnot oraz dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Na wspólnotę mieszkaniową, jako osobę ustawową, prawo nakłada szereg obowiązków wynikających z ustawy o własności lokali oraz innych przepisów prawnych. Firma zarządzająca natomiast ponosi odpowiedzialność za czynności wykonywane w ramach zawartej umowy o zarządzanie.

Zarząd wspólnoty ponosi ryzyko prawne, organizacyjne, finansowe i administracyjne, wynikające z zarządu nieruchomością wspólną; w celu zminimalizowania tego ryzyka jest konieczne wykonywanie procedur, czynności, uchwał, zgodnych z obowiązującym prawem. Odpowiednio, także w związku z odpowiedzialnością kontraktową zarządca nieruchomości powinien dążyć do minimalizacji ryzyka. Kwestie te, w oparciu o najnowsze orzecznictwo, zostaną także omówione podczas szkolenia.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:

Uczestnik dowie się:

 • jakie są zasady działania „dużej wspólnoty mieszkaniowej” po zmianie prawa – prawo, orzecznictwo, praktyka;
 • jak przebiega tryb i forma podejmowania decyzji zwykłego zarządu i przekraczających zwykły zarząd;
 • jak przebiega głosowanie nad uchwałami;
 • jak zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe;
 • jaki jest zakres przykładowej usługi zarządzania na zlecenie.

METODY SZKOLENIOWE:

Wykład w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań i dyskusji nt. wybranych problemów z zakresu szkolenia.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 25 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

Do 31.07.2019 r.:

 • 400 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
 • 550 zł netto dla pozostałych uczestników.

Od 1.08.2019 r.:

 • 440 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 590 zł netto dla pozostałych uczestników.

  Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu 1 osoby (7 godzin lekcyjnych),
  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
  • serwis kawowy,
  • lunch.

  Kontakt:

  Joanna Wątor
  szkolenia@medium.media.pl
  tel. 22 512 60 74
  tel. kom. 534 920 346

  Edyta Reda
  ereda@medium.media.pl
  22 512 60 51

  Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

  Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
  Grupa MEDIUM
  ul. Karczewska 18
  04-112 Warszawa

  *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.